Akademia Kabały Bnej Elohim

Home Tanach

Tanach

Tanach (hebr. תנ״ך) to skrót określający Biblię Hebrajską, utworzony od początkowych liter trzech części Pisma: Tora ("Prawo"), Newiim ("Prorocy"), Ketuwim ("Pisma"). Kanon Biblii Hebrajskiej stanowią 24 księgi:

Prawo - Tora (Pięcioksiąg Mojżesza)

1. Genesis - Księga Rodzaju, Bereszit (בראשית)
2. Exodus - Księga Wyjścia, Szmot (שמות)
3. Leviticus - Księga Kapłańska, Wajikra (ויקרא)
4. Numeri - Księga Liczb, Bemidbar (במדבר)
5. Deuteronomium - Księga Powtórzonego Prawa, Dwarim (דברים)

Prorocy - Newiim

Prorocy Dawniejsi

6. Księga Jozuego - Jehoszua (יהושע)
7. Księga Sędziów - Szoftim (שופטים)
8. Księgi Samuela (1 i 2)- Szemuel (שמואל)
9. Księgi Królów (1 i 2) - Melachim (מלכים)

Prorocy Późniejsi

10. Księga Izajasza - Jeszajahu (ישעיה)
11. Księga Jeremiasza - Jiremijahu (ירמיה)
12. Księga Ezechiela - Jichzekel (יחזקאל)
13. Dwunastu Proroków Mniejszych - Trej Asar (תרי עשר) - Księga Ozeasza, Księga Joela, Księga Amosa, Księga Abdiasza, Księga Jonasza, Księga Micheasza, Księga Nahuma, Księga Habakuka, Księga Sofoniasza, Księga Aggeusza, Księga Zachariasza, Księga Malachiasza.

Pisma - Ketuwim

14. Księga Psalmów - Tehilim (תהלים)
15. Księga Przysłów - Miszlei (משלי)
16. Księga Hioba - Ijow (איוב)
17. Pieśń nad pieśniami - Szir Haszirim (שיר השירים)
18. Księga Rut - Rut (רות)
19. Lamentacje Jeremiasza - Eika (איכה)
20. Księga Koheleta - Kohelet (קהלת)
21. Księga Estery - Ester (אסתר)
22. Księga Daniela - Daniel (דניאל)
23. Księgi Ezdrasza i Nehemiasza - Ezra wuNechemia (עזרא ונחמיה)
24. Księgi Kronik (1 i 2) - Diwrej Hajamim (דברי הימים)

Księgi od Pieśni nad pieśniami do Księgi Estery stanowią חמש מגילות (Hamesz Megilot), czyli "pięć zwojów", które odczytywane są podczas ważniejszych świąt żydowskich.

Publikowane poniżej pozycje tłumaczył Dr. Izaak Cylkow.