216) Budowa świata tworzy siedem okrągłych form. Jest to siedem ziem, umieszczonych jedna nad drugą, podobnie do tego, jak siedem nieboskłonów umieszczonych jeden nad drugim. I to: Erec (powierzchnia ziemi), Adama (sama ziemia), Arka (przepaść), Gej (dolina), Neszija (ziemia cmentarna), Cija (sucha powierzchnia), Tewel (ziemski świat). I nad nimi wszystkimi – Tewel (ziemski świat). Jak powiedziano: „I będzie On sądzić wszechświat (tewel) w sprawiedliwości”[1].

217) Kiedy Adam wyszedł z Ogrodu edeńskiego i był wygnany stąd, on był wysłany na ziemię (erec), miejsce ciemności, w którym nie ma żadnego światła, i jego w ogóle nie można wykorzystywać. I po tym jak Adam przyszedł tam, to odczuwał wielki lęk, i „ostrze miecza obracającego się”[2] lśniło tam w stronach, które były na tej ziemi (erec).

218) Po tym jak została ukończona sobota, i on rozmyślał o powrocie, wzniósł jego Stwórca i wzniósł jego do tego samego miejsca, które nazywa się „Adama”. Jak powiedziano: „I wysłał jego Stwórca Wszechmogący z Ogrodu edeńskiego, żeby pracował na ziemi (adama)”[3]. W tym jest światło, które świeci, i formy gwiazd i gwiazdozbiory.

219) Na ziemi (adama) są obrazy wyższych ludzi, którzy powstali od Adama Riszona i byli urodzeni poprzez niego w ciągu 130 lat, kiedy on łączył się z innymi duchami kobiet. I oni zawsze są smutni i nie ma w nich radości. I oni latają i wychodzą w ten świat i obracają się na stronę zła, stając się szkodnikami. I oni powracają tam i wznoszą modlitwę i zasiedlają się, każdy na swoim miejscu. I sieją nasiona i darkonim[4] i jedzą. Nie ma tam ani pszenicy, ani żadnego z rodzajów zbóż. W tym miejscu urodzili się Kain i Ewel.

220) Po tym, jak zgrzeszył Kain, Stwórca opuścił go na ziemię, jak powiedziano: „I Ty wygnałeś mnie dzisiaj z oblicza ziemi (adama)”[5] – z tego miejsca, które nazywa się ziemią (adama), „i zawsze będę błąkać się po ziemi (ba-arec)” – dlatego że tam on był wygnany, „i każdy, kto spotka mnie, zabije mnie”, i to „ostrze miecza obracającego się”, które jest w tej ziemi.

221) I Kain odczuwał lęk i myślał o powrocie. I wzniósł jego Stwórca w ziemię „Arka”, i tam on urodził synów. W Arka jest światło, które przechodzi od słońca, i tam sieją nasiona i sadzą drzewa. Lecz tam nie ma pszenicy i żadnych zbóż.

222) Wszyscy ci, którzy znajdują się w Arka, odnoszą się do potomków Kaina. I są u nich dwie głowy[6]. Są pośród nich wyżsi bohaterowie, i są pośród nich mali. U nie ma doskonałej wiedzy (Daat), jak u ludzi w tym świecie. Czasami oni są sprawiedliwi, a czasami powracają na stronę zła. I oni rodzą się i umierają, jak reszta ludzi.

223) Adam znajdował się w miejscu, które nazywa się Adama, dopóki nie urodził Szeta, i od tej pory on wzniósł się do góry, o cztery poziomy powyżej Kaina, który znajdował się w Arka, w Tewel, w miejscu świątyni. Tewel – jest to najwyższa z siedmiu ziem, i ona nazywa się również imionami Erec i Adama, gdzie było miejsce wcześniejszego jego pobytu.

224) Adam pominął trzy miejsca: Gej, Neszija i Cija, w których on nie mieszkał, gdyż od razu przeszedł od miejsca Kaina, od Arka, do miejsca Tewel.

Gej – miejsce równe po szerokości i długości z otchłanią piekła. W Gej, w Neszija i w Cija zostali umieszczeni ci, którzy budowali basztę. I oni kontynuowali tam, dlatego że zagniewali wyższego świętego Króla. Dlatego baszta była oddana ogniu. Tam są ludzie posiadający wszelkie szacunki, bogactwo, wydobywający złoto i drogocenne kamienie. Temu, kto ma odniesienie do ziemi Tewel i wejścia tam, oni oddają swoją część od tego bogactwa. I czasami oni opuszczają się w miejsce Neszija, i tam oni zapominają o tym. I opuszczają się w Gej, kiedy nie znają miejsca, z którego pochodzą.

225) Gej znajduje się pośrodku, pomiędzy górą i dołem, tak jak Tewel, Cija, Neszija znajduje się powyżej niego, a Arka, Adama, Erec – poniżej niego. On nazywa się Gej Ben-Innom[7]. I jedna warstwa ziemi wychodzi stąd do góry, w Tewel, i nazywa się również Gej Ben-Innom. I tam wchodzi w Gehinom (otchłań). I dlatego wszyscy ci ludzie, którzy znajdują się tam, znają czary i mądrości. I tam oni sieją i sadzą drzewa. I nie ma tam pszenicy i żadnego z siedmiu rodzajów zbóż.

226) W Neszija są ludzie krótcy i mali. U nich nie ma nosa, a tylko dwa otwory, poprzez które wchodzi powietrze. I o tym wszystkim, co czynią, oni natychmiast zapominają. Dlatego że ziemia nazywa się Neszija, od słowa „zapominanie (sziheha)”. Oni sieją i sadzą drzewa, nie ma tam ani pszenicy, ani siedmiu rodzajów zbóż.

227) Cija – miejsce, w całości będące suchą powierzchnią. Tam są ludzie piękni z wyglądu. I ponieważ jest to miejsce Cija i sucha powierzchnia, kiedy oni dowiadują się o miejscu, z którego wychodzi źródło wody, oni wchodzą tam. A czasami oni wznoszą się z tego powodu, że potrzebują wody, w Tewel, tam, gdzie znajdujemy się my. I oni posiadają wiarę większą niż inni ludzie. I pośród nich jest dobre i ogromne bogactwo. I oni sieją w niewielkiej ilości, z tego powodu, że jest susza, i sadzą drzewa, lecz bez powodzenia. I oni odczuwają pragnienie ku ludziom, którzy żyją w Tewel.

228) I ze wszystkich – nie ma takiego, kto je chleb, oprócz tych, kto żyje w Tewel. Dlatego że Tewel znajduje się powyżej wszystkich ty ziem, jak powiedziano: „I On będzie sądzić wszechświat (tewel) według sprawiedliwości”[8]. Na podobieństwo wszystkich tych ziem, które są poniżej Tewel, jest i w Tewel. I wszystkie te nazwy w nich również, kiedy oni włączają się w Tewel, gdyż to miejsce jest siódmym, zawierającym wszystkie sześć, znajdujące się pod nim. I tu jest również podobieństwo wszystkich tych miejsc, co znajdują się w niższych ziemiach. I wszystkie te części, w których są ludzie, różnią się jedne od drugich, jak powiedziano: „Jak wiele działań Twoich, Stwórco”[9].

Wyjaśnienie napisanego. Siedem niższych sfirot, HaGa’T NeHI’M, czyli Z’A i Malchut, nie są godne otrzymać wyższego światła, z powodu C’A i masachu, który został ustawiony w kli Malchut, żeby nie otrzymywać wyższego światła. I o tym powiedziano, że „na początku stworzył Stwórca świat we właściwości sądu, i zobaczył, że świat nie może istnieć, połączył go z właściwością miłosierdzia”, czyli wzniósł Malchut w Binę, będą właściwością miłosierdzia, i wtedy siedem niższych sfirot stało się zdolnymi otrzymać światło[10]. I tego naprawienia, połączenia Malchut z Biną, było wystarczająco do kropki tego świata.

Jednak i kropka tego świata, będąca właściwością Malchut zewnętrznej Malchut, również podzielona na dziesięć sfirot, i ona może otrzymać świecenie od włączenia właściwości miłosierdzia tylko i wyłącznie od właściwości Biny w niej, czyli Biny w Malchut. Lecz w siedmiu niższych sfirot tego świata już otworzyła się Malchut właściwości sądu, i one nie mogą przyjąć wyższego światła jak należy.

I w tych siedmiu niższych sfirot również są dwie właściwości, Z’A i Malchut, gdyż w Malchut nie ma zupełnie niczego od połączenia z Biną, jednak w Z’A, czyli w sfirot HaGa’T NeH’I, jest tylko włączenie Malchut właściwości sądu, gdyż w samym Z’A nie było skrócenia. I dlatego jest w nim światło i ciemność.

I wszystkie one są sądami, oprócz sfiry Hesed w nim, która bliska do naprawienia, i my zamieszkujemy na ziemi znajdującej się powyżej wszystkich, w binie de-malchut, która otrzymuje świecenie połączonych Biny i Malchut jedna z drugą. I dlatego ona zdolna otrzymać naprawienie światła.

I dlatego powiedziano[11], że budowa świata tworzy siedem ziem, umieszczonych jedna nad drugą. I to Bina, Z’A i Malchut. Erec – jest to Jesod i Malchut. Adama – Hod. Arka – Necach. Gej – Tiferet. Neszija – Gwura. Cija – Hesed. Powyżej wszystkich Tewel – Bina. I to ziemia, na której zamieszkujemy. Ponieważ tylko ona naprawiona tak, żeby być zdolną otrzymywać światło naprawienia, a nie sześć ziem, które umieszczone pod nią.

I nawet sfirot Z’A – HaGa’T Necach Hod nie są naprawione, nie mówiąc już o ostatniej Malchut, całkowicie będącej właściwością sądu. I wiadomo, że Adam Riszon, na skutek naruszenia zakazu Drzewa poznania, zepsuł połączenie Malchut z Biną, i otworzyła się właściwość sądu w Malchut, czyli manula, od której wychodzi śmierć. I dlatego on był wygnany z Ogrodu edeńskiego i opuszczony do niższej ziemi, gdzie panuje Malchut właściwości sądu.

Dlatego powiedziano[12]: „Kiedy Adam wyszedł z Ogrodu edeńskiego i był wygnany stąd, on był wysłany na ziemię (erec)” – ponieważ grzech naruszył świecenie od połączenia Biny, które było objawione dla duszy (neszama) Adama Riszona, i otworzyło się, że on w całości składa się Malchut właściwości sądu. I wtedy on opuścił się w niższą ziemię, czyli w swoją właściwość – Malchut właściwości sądu, miejsce ciemności, w którym nie ma żadnego światła, i jego zupełnie nie można wykorzystać. Dlatego że Malchut właściwości sądu nie jest zdolna otrzymać światła, i nie jest zdolna otrzymać żadnego naprawienia. I od tej Malchut wychodzi śmierć, i nazywa się ona „ostrzem obracającego się miecza”.

I dlatego on „odczuwał wielki lęk, i ostrze obracającego się miecza lśniło tam”. Lecz po tym, jak on dokonał powrotu, to otrzymał jedno naprawienie, pozwalające ukryć od siebie Malchut właściwości sądu, żeby ona nie mogła przynieść jemu śmierci.

Dlatego powiedziano[13], że kiedy on myślał o powrocie, wzniósł jego Stwórca i wzniósł go do tego samego miejsca, które nazywa się Adama – czyli sfira Hod, która ma odniesienie do Z’A właściwości Malchut, i tam na tyle niewidoczna Malchut właściwości sądu. I ona już zdolna otrzymać niewielkie świecenie, czyli tam już jest niewielkie świecenie, w podobieństwie światła gwiazd i gwiazdozbiorów. I tam znajduje się Adam Riszon, dopóki nie urodził się Szet. I wszystkie te porodzenia, które wyprowadził Adam na skutek połączenia z duchami żeńskimi, pozostały tam. I tam on urodził Kaina i Ewela.

I o tym powiedziano[14]: „Na ziemi (adama) są obrazy wyższych ludzi” – dlatego że oni pozostali tam i nie wznieśli się z Adamem Riszonem w Tewel po tym, jak urodził się Szet. „I oni są zawsze smutni, i nie ma w nich radości” – ponieważ nie powstają od naprawionej nukwy, a tylko od duchów. I dlatego „oni latają i wychodzą w ten świat i obracają się na stronę zła, stając się szkodnikami” – czyli stają się szkodnikami dla mieszkańców tego świata, dlatego że swoim połączeniem z mieszkańcami tego świata oni doprowadzają do otwarcia w nich Malchut właściwości sądu.

„Nie ma tam ani pszenicy, ani jednego z siedmiu rodzajów zbóż”. „Siedem rodzajów zbóż” przychodzi od Malchut podsłodzonej w Binie, i ponieważ te podsłodzenie nie panuje w nich, czyli oni składają się z Malchut miary sądu, nie ma tam tych siedmiu rodzajów zbóż.

„W tym świecie urodzili się Kain i Ewel”. I tam oni dokonali swojej ofiary, i tam Kain zabił Ewela. Dlatego że w napisanym o nich wspominana jest tylko nazwa Adama, jak napisano: „I przyniósł Kain od darów ziemi (adama)”[15].

Po czym, jak zgrzeszył Kain, opuścił go Stwórca na ziemię (erec), jak napisano: „I będę włóczyć się po całej ziemi (erec)”. I tu wspomniana nazwa Erec. Jednak Stwórca opuścił go z powodu grzechu, tak samo jak opuścił tam Adama Riszona, zanim on dokonał powrotu. I (Kain) myślał o powrocie. I Stwórca podniósł go w ziemię Arka, i tam rodził on synów.

Arka znajduje się na poziomie powyżej Adama, ponieważ ta wymieszana z nieczystością węża. I on nie mógł utrzymać się w miejscu Adama, z powodu wielu sądów, które znajdują się tam. Jak powiedziano jemu, kiedy on znajdował się w ziemi Adama: „Jeżeli pochylisz się do dobra, to będzie wybaczone tobie” – czyli on będzie wzniesiony powyżej Adama, „a jeżeli nie pochylisz się, to przy wejściu grzech leży” – czyli on spadnie na niższą ziemię, w której znajduje się „ostrze obracającego się miecza”.

I dlatego, kiedy dokonał powrotu, On wzniósł jego powyżej Adama, w Arkę, która nie jest aż tak zepsuta, jak Adama. I w Arce jest światło wychodzące od słońca, dlatego że w Adama, sfirze Hod i właściwości lewej linii, było tylko światło gwiazd i gwiazdozbiorów, które są panowaniem nocy.

Jednak w Arce, sfirze Necach i właściwości prawej linii, już jest światło słońca, będące panowaniem dnia i właściwością hasadim. I nie ma tam pszenicy i żadnego z nasion zboża, dlatego że świecenie siedmiu rodzajów schodzi wyłącznie od Malchut, podsłodzonej we właściwości miłosierdzia, we wszystkich swoich naprawieniach.

Dlatego powiedziano[16]: „Wszyscy ci, którzy znajdują się w Arce, mają odniesienie do potomków Kaina. I są u nich dwie głowy” – dlatego że w Arce jest światło i ciemność, i dwoje panujących nad nimi. I dlatego u ludzi, którzy są tam, są dwie głowy: od panującego nad światłem i od panującego nad ciemnością[17]. „I są pośród nich i wyżsi zwycięzcy” – czyli znajdujący się pod władzą panującego właściwości zahar. „I są pośród nich mali” – czyli znajdujący się pod władzą panującego właściwości nukwa. „U nich nie ma zupełnie wiedzy (Daat), jak u ludzi w tym świecie” – dlatego że nie ma ziwuga ich Hochmy i Biny za pomocą Daat, jak to jest u Hochmy i Biny parcufim świętości. „Czasami oni są sprawiedliwi, a czasami powracają na stronę zła” – z powodu dwóch rodzajów władzy, znajdujących się tam.

I dlatego powiedziano[18]: „Adam znajdował się w miejscu, które nazywa się Adama, dopóki nie urodził Szeta” – dlatego że on powrócił wtedy Z’A i Malchut do pełnego ziwuga obrazu i podobieństwa. Jak powiedziano: „I urodził w podobieństwie do siebie, według obrazu swego”. „I od tej pory on wzniósł się do góry, na cztery poziomy powyżej Kaina” – na cztery poziomy powyżej Arki, w której znajdował się Kain. I to – ziemia Gej, Neszija, Cija i Tewel.

I wzniósł się on w miejsce, które nazywa się Tewel, czyli w Binę właściwości Malchut, gdzie przychodzą naprawienia Malchut podsłodzonej w binie. On wzniósł się w miejsce świątyni, dlatego że Tewel sama w sobie również dzieli się na dziesięć sfirot. I miejsce świątyni – jest to Bina dziesięciu sfirot w Tewel.

„Tewel – jest to wyższa z siedmiu ziem” – chociaż jest jeszcze Keter i Hochma, znajdujące się powyżej Biny, czyli powyżej Tewel. Jednak u Keteru i Hochmy nie ma kelim, i najwyższa ze wszystkich kelim – jest to Bina i Malchut, nazywana Tewel. I Tewel nazywa się imionami niższych ziem, w których mieszkał Adam. „I ona nazywa się również imionami Erec i Adama” – dlatego że w nich mieszkał Adam jeszcze do tego.

Dlatego powiedziano[19]: „Adam minął trzy miejsca” – czyli dzięki pełnemu powrotowi, którego dokonał w czasie porodzenia Szeta, on przeszedł przez trzy miejsca Gej-Neszija-Cija, czyli HaGa’T de-malchut, których on nie dotknął, i osiągnął wyższy Tewel.

Gej – jest to wielkie miejsce, dlatego że Gej jest właściwością Tiferet de-malchut, a Tiferet jest największym kli w siedmiu niższych sfirot, gdyż zawiera je wszystkie. I ono zajmuje wielkie miejsce, równe według szerokości i długości otchłani. Dlatego że są dwa rodzaje sądów i kary w otchłani:

  1. Sądy właściwości zahar, które pochodzą od lewej linii, oddzielonej od prawej. I to miejsce nazywa się śnieżną otchłanią.
  2. Sądy właściwości nukwy, pochodzące od skrócenia i masachu. I to miejsce nazywa się ognistą otchłanią.

Sądy właściwości zahar nazywają się długością, gdyż one pochodzą od władzy lewej linii, gdzie jest Hochma, która nazywa się długość. I sądy właściwości nukwa nazywają się szerokością, gdyż one pochodzą od masachu, na który czyniony ziwug dla przyciągania hasadim, i światła właściwości hasadim nazywane są szerokością.

I Gej włącza dwa rodzaje tych sądów otchłani – sądy nukwy i sądy zahar. I dlatego zajmuje wielkie miejsce, równe po szerokości i długości otchłani.

W trzech ziemiach Gej-Neszija-Cija, czyli HaGa’T, umieszczeni ci, którzy budowali basztę. „I oni rodzili się tam, dlatego że gniewali wyższego świętego Króla” – czyli chcieli przyciągnąć Ga’R lewej linii, dlatego opuścił ich Stwórca w trzy te ziemie Gej-Neszija-Cija, czyli oni byli osądzeni trzema rodzajami sądów, które znajdują się w tych ziemiach.

I uczyliśmy[20], że trzecia część baszty spłonęła w ogniu, jedna trzecia była pochłonięta poprzez ziemię, a jedna trzecia pozostała cała. Ponieważ oni spadli razem z basztą z miejsca Tewel, czyli Biny, w miejsce HaGa’T, i podzieli się odpowiednio do nich na trzy trzecie, i trzecia część od strony Hesed, która nazywa się Cija, pozostała cała, a trzecia część od strony gwury, Neszija, była pochłonięta poprzez ziemię, trzecia od strony Tiferet, Gej, spłonęła, ponieważ jest tam ogień otchłani. I ponieważ oni spadli do miejsca ziemi Gej, w której jest otchłań, baszta zbliżyła się do ognia, który znajduje się tam, i spłonęła.

I Zohar wyjaśnia powiedziane tak: „Tam są ludzie, posiadający wszystkie szacunki, bogactwa, kopalnie złota i drogocennych kamieni” – w Cija, będącą właściwością Hesed i bliską do naprawienia, i dlatego w niej nie ma braku, oprócz braku światła Hesed, i jej brakuje wody, czyli Hesed, i ten brak oni również naprawiają za pomocą swojego wzniesienia w Tewel.

I dlatego „temu, kto ma odniesienie do ziemi Tewel i wchodzi tam” – jak właściwe budowniczym baszty, którzy byli z Tewel i opuścili się w Cija, czyli Hesed, „oni dają część od tego bogactwa” – czyli on otrzymuje tam wszystkie przyciągające bogactwa, znajdujące się tam, w Cija.

I znajdując się tam, w Cija, on czasami opuszcza się w miejsce, które nazywa się Neszija, czyli w Gwurę, „i tam on zapomina o tym” – czyli na skutek tego on traci cały szacunek i bogactwa, które otrzymał w Cija. A następnie on opuszcza się miejsce, które nazywa się Gej, czyli w Tiferet, gdzie znajduje się ogień otchłani, i po zapomnieniu, otrzymanemu w Neszija, on „nie zna miejsca, z którego pochodzi” i nie może wznieść się na swoje miejsce w Tewel.

I w ten sam sposób odbywa się sąd i kara pokolenia rozpadu, które na początku jego powstania znajdowało się we właściwości Hesed, i była u nich tam cała wielkość, lecz następnie oni osłabli i opuścili się w Neszija, czyli w Gwurę, gdzie działa sąd zapomnienia, czyli każdy przychodzący tam, zapomina o tym, co odbyło się z nim i co on uczynił. I tam on zapomniał swój język do tego stopnia, że jeden człowiek nie rozumiał języka drugiego, i w końcu oni już zeszli do miejsca spalenia, czyli w Ga’R.

I dlatego zgodnie z tym, podzieliła się i baszta na trzy trzecie, i ta jedna trzecia, która znajduje się pod oddziaływaniem Hesed, pozostała cała, jedna trzecia, która znajduje się pod oddziaływaniem gwury, była pochłonięta poprzez ziemię, i miejsce jej nieznane, i to – na skutek siły zapomnienia, działającej w Neszija. A jedna trzecia, która była pod oddziaływaniem Tiferet, gdzie jest ogień otchłani, spłonęła.

Dlatego powiedziano[21]: „Gej znajduje się pośrodku, pomiędzy górą i dołem” – dlatego że Gej jest to Tiferet, która znajduje się pośrodku Za’T, które podzieliły się w miejscu haze. Od haze i wyżej – jest to Tewel, Cija, Neszija, samo miejsce haze – jest to Gej, włączające całą właściwość Tiferet, a od haze i niżej – jest to NeHI’M, czyli Arka, Adama i Erec.

I dlatego powiedziano[22]: „W Neszija są ludzie, krótcy i mali” – czyli odnoszący się do Wa’K, i ci u których nieobecne są nogi, czyli NeH’I. Przecież przy nieobecności NeH’I w kelim, są nieobecne Ga’R świateł. I dlatego oni są mali. „U nich nie ma nosa (hotem)”, dlatego że hotem – jest to naprawienie środkowej linii, która łączy dwoje oczu (ejnaim), czyli prawą i lewą linię świecenia hochmy. I ponieważ tu brakuje świecenia od naprawienia środkowej linii, u nich nieobecny jest nos (hotem). „A tylko dwa otwory, poprzez które przechodzi powietrze” – czyli u nich są sądy środkowej linii, które nazywane dwa otwory, i ruach (powietrze) przechodzi poprzez nie. „I o wszystkim co czynią, oni od razu zapominają”.

I dlatego powiedziano[23]: „Cija – miejsce, w całości będące suchą powierzchnią” – czyli tam brakuje światła Hesed, które nazywa się „woda”, i dlatego ono jest suchą powierzchnią. Jednak reszta świateł jest tam w dostatku, ponieważ ona bliska do miejsca Tewel i bliska do naprawienia. „Tam są ludzie, piękni z wyglądu” – ponieważ nawet brak tej suchej powierzchni oni umieją naprawić. „I ponieważ jest to miejsce Cija i sucha powierzchnia” – gdyż im brakuje hasadim, „kiedy oni dowiadują się o miejscu, z którego wychodzi źródło wody, oni wchodzą tam” – i naprawiają wszystko w doskonałości. I dlatego oni „piękni z wyglądu”.

„A czasami oni wznoszą się z tego powodu, że potrzebują wody, w Tewel” – czyli wznoszą się w Tewel i otrzymują wszystkie brakujące im hasadim. „I oni posiadają wiarę większą niż inni ludzie” – dlatego że władza wiary w tym miejscu jest większa, niż w reszcie miejsc tego świata. „I pośród nich są ogromne bogactwa” – ponieważ bez względu na brak suchej powierzchni, tam znajduje się wiele wielkich świateł. I już zostało wyjaśnione, że siedem rodzajów zbóż wychodzi tylko od Malchut, podsłodzonej i naprawionej jak należy. Dlatego powiedziano[24]: „I ze wszystkich – nie ma tego, kto je chleb, oprócz tych, co żyją w Tewel” – dlatego że ona podsłodzona i naprawiona jak należy. „Dlatego że Tewel znajduje się powyżej wszystkich tych ziem” – gdyż ona jest wyższa, czyli jest właściwością Biny de-Malchut. I wszystkie nazwy tych niższych ziem są w nich również, kiedy oni włączają się w Tewel, gdyż to miejsce jest siódme, i dlatego zawiera wszystkie sześć ziem, znajdujących się pod nim.


[1] Pisma, Psalmy, 9:9.
[2] Tora, Bereszit, 3:24.
[3] Tora, Bereszit, 2:23.
[4] Rodzaj rośliny, łac: Artemisia dracunculus.
[5] Tora, Bereszit, 4:14.
[6] Patrz „Zohar Hakdama”, p.154.
[7] Prorocy, Jeremiasz, 7:31.
[8] Pisma, Psalmy, 9:9.
[9] Pisma, Psalmy, 104:24.
[10] Patrz Zohar, Bereszit, cz.1, p.3.
[11] Patrz p.216.
[12] Patrz p.217.
[13] Patrz p.218.
[14] Patrz p.219.
[15] Tora, Bereszit, 4:3.
[16] Patrz p. 222.
[17] Patrz Zohar Hakdama, p.154.
[18] Patrz p.223.
[19] Patrz p.224.
[20] Talmud Babiloński, traktat Sanhedryn, list 109:1.
[21] Patrz p.225.
[22] Patrz p.226.
[23] Patrz p.227.
[24] Patrz p.228.