186) Góra Syjon oznacza twardość. Wyższe góry – są to sprawiedliwi, włączeni w Kneset Israel, nazywanym góra Syjon – w Malchut. I oni, ci sprawiedliwi – góry, co wokół Jerozolimy, jak powiedziano: „Jerozolima! Góry wokół niej”[1]. Dlatego wszyscy oni mówią jeden do drugiego w ukryciu jedności „sądzić górę Ejsawa” – czyli tych, kto obniża Israel i stwarza im biedę, z lewej strony.

187) I w tym czasie powiedziano: „I będzie dla Stwórcy panowanie”. Na początku Malchut nazywa się królestwem, gdyż ona karmi dwie strony – prawą i lewą. A teraz ona nazywa się panowaniem, dlatego że karmi prawą stronę. Powiedziano: „I zaręczę ciebie mi na zawsze”[2] – dlatego że nie będzie więcej wygnania. A jeżeli będzie wygnanie, to nie będzie ono wieczne – przecież znajduje się ona na wygnaniu.

188) I powiedziano: „I będzie Stwórca królem na całej ziemi, w tym dniu będzie Stwórca jedyny, i imię Jego – jednością”[3] – dlatego że teraz, kiedy Israel przebywa na wygnaniu, Szhina razem z nim również przebywa na wygnaniu. I jaki to jest król bez królowej? Jednak w tym czasie „będzie Stwórca królem w całej ziemi, w tym dniu będzie Stwórca jeden i imię Jego – jednością”. Słowo „jeden” wskazuje na to, że Szhina połączona z Jesod, i kiedy Szhina zlana ze sprawiedliwym, Jesod – jest to czas jedności królowej z królem.


[1] Pisma, Psalmy, 125:2.
[2] Prorocy, Oszea, 2:21.
[3] Prorocy, Zahariasz, 14:9.