55) Początek prawej strony Z’A, który nazywa się literą waw imienia AWA’Ja, czyli sfira Hesed Z’A, to pierwsze światło opierające się na jednej budowie, składającej się z połączenia trzech, a nie czterech. I chociaż budowa może być oparta wyłącznie na czterech, czyli na trzech liniach i Malchut, otrzymującej je, tu tak czy inaczej wszystko składa się z połączeń po trzy, dokładnie tak samo, jak kolejność połączenia trzech liter „jud-hej-waw” w świętym imieniu.

Dlatego że u niższej „hej” i u pierwszej „hej” jedna forma litery, i wychodzi, że cztery litery imienia AWA’Ja są wyłącznie trzema literami „jud-hej-waw”. I dlatego wszystko oparte na połączeniu według trzech.

56) Niższa „hej” imienia AWA’Ja jest czwartą w czterech literach imienia, i dlatego jej budowa składa się z czterech. I chociaż ona składa się z czterech, ona oparta na połączeniu według trzech, i umieszczone one wszystkie w prostej kolejności, żeby wywyższając się, każda z nich była upodobniona, czyli zbliżona podobieństwem właściwości do drugiej i stała się jednym całym.

Wyjaśnienie. Budowa (merkawa) – to są trzy linie i Malchut, otrzymująca je. I kiedy one włączają się w siebie, każda z nich powinna składać się z tych czterech. I one powinny przedstawiać sobą szesnaście właściwości. Jednak nawet po tym, jak włączyły się w siebie, w każdej z tych czterech są tylko trzy właściwości, a wszystkich jest dwanaście.

Przecież osnową budowy są trzy linie, lecz Malchut zupełnie nie działa, a tylko przyjmuje w siebie te trzy linie. I dlatego w każdej z nich są tylko trzy linie, i w samej Malchut również są trzy linie, które ona otrzymuje. I jest tylko dwanaście właściwości, dwanaście połączeń imienia AWA’Ja.

57) „Budowa, znajdująca się na południowej stronie, po prawej, składa się z trzech” – linii, „wychodzących ze świecy” – od Biny. I tu wyjaśnia się, w jaki sposób trzy linie w prawej linii Z’A wychodzą z Biny. „Kiedy wiatr, który wieje w dwunastu stornach”, czyli w Z’A, w którym jest dwanaście właściwości, „wznosi się” – w Binę, w niej prawa i lewa linia „wznoszą błogie zapachy” – czyli świecenie Hochmy, „i nie wznoszą błogich zapachów” – gdyż prawa i lewa linia w niej znajdują się w poróżnieniu.

I ten wiatr (ruach) „włącza się w trzy właściwości”. Innymi słowy, kiedy ten ruach wznosi się a Binę, on łączy prawą i lewą linię w Binie, i wychodzą w niej trzy właściwości, prawa, lewa i środkowa linia, Hochma-Bina-Daat (HaBa’D). Ten ruach „świeci światłem” – prawej linii Biny, „i przenika wewnątrz” – światła lewej linii Biny. Innymi słowy, ten ruach naprawia światło lewej linii, żeby ona świeciła tylko z dołu do góry, i to określa się jako wyciąganie przez otrzymującego tego świecenia z lewej linii, kiedy on znajduje się w miejscu lewej linii, lecz on nie może przyciągać tego świecenia z góry w dół. Jednak w świetle prawej linii świecenie odbywa się zwykłą drogą.

I wtedy wychodzą trzy linie: lewa lśni w ogniu, prawa lśni w wodzie, a środkowa lśni w powietrzu. I dopełniają się trzy linie Biny, i wtedy wiatr (ruach) oddziela się od Biny i przechodzi na swoje miejsce, i on również staje się jak trzy linie. Po tym jak ruach, Z’A, tworzy trzy linie, czyli dzięki niemu zostają ustawione trzy linie HaBa’D Biny, on sam może stać się godny tych trzech linii. Ponieważ wszystkich świateł, świecenie których niższy wywołał w wyższym, staje się godny również niższy.

58) Kiedy ruach (wiatr), który połączył dwie linie w Binie, oddziela się od Biny, on przechodzi na swoje miejsce i staje się trzema właściwościami. I ponieważ on był przyczyną pojawienia trzech linii w Binie, on również osiągnął trzy linie. I te trzy linie nie są ani ogniem, ani wodą, ani wiatrem. Innymi słowy, on nie jest istotą trzech linii, prawej, lewej i środkowej, które wyszły w Binie, a wyłącznie ich świeceniem, znajdującym się w Z’A.

Jednak, kiedy ten ruach, który oddzielił się od Biny, przechodzi na swoje miejsce, każda z dwóch linii, prawa i lewa, która jest w środkowej, świeci i lśni i daje siłę temu miejscu, które znajduje się nad nią, czyli Binie, a następnie świecenie samego ruach staje się środkową linią, która podtrzymuje ich, łączy ich i naprawia ich, jak ona czyni to w Binie.

Wyjaśnienie. Trzy linie Z’A nie są trzema samodzielnymi liniami, lecz Z’A nabywa je dzięki temu, że okazuje wsparcie Binie, gdyż całe światło, które niższy wywołuje w wyższym, staje się godny również i niższy. I dlatego nabył on dwie linie, prawą i lewą, od Biny, i swoją własną właściwość – trzy linie.

59) Jednak właściwość zaczęła emanować świecenie, i w niej nabiera siłę ogień, czyli sądy lewej, włączone w prawą stronę, czyli lewa linia, włączona w trzy linie, będące w prawej. Inna właściwość zaczęła emanować świecenie, i wzmocniła się w niej woda, właściwość Hesed, czyli ona włączyła się w prawą stronę, w prawą linię, włączoną w trzy linie, będące w prawej. I jeszcze jedna właściwość zaczęła emanować świecenie, i w niej nabiera siły wiatr, właściwość miłosierdzia, która włączyła się w tą stronę w prawej, czyli w środkową linię, odnoszącą się do trzech linii, które znajdują się w prawej. I te trzy właściwości przedstawiają sobą jedną budowę umieszczoną w prawej stronie i będącą właściwością litery „hej”, Biny, dlatego że ta budowa odchodzi od Biny.

60) I to – te imiona, którymi nazywają Stwórcę, odnoszące się do imion, którymi On nazywa się. I dlatego imię Stwórcy nazywa się wieloma imionami, i wszystkie one włączone w odpowiednią właściwość tych wyższych stron, prawej-lewej-środkowej, i to – niewycieralne imiona.

Wyjaśnienie. Trzy łączne linie, będące w waw, Z’A, nazywane „niewycieralne imiona”. Jednak trzy indywidulanie linie, włączone w każdą linię – są to „te imiona, którymi nazywają Stwórcę”, i one nie wchodzą w zbiór dziesięciu niewycieralnych imion.

61) Prawa strona nazywa się El. Budowa jej – są to trzy indywidulanie linie, włączone w prawą linię, nazywaną „wielki”. Elementami tej budowy są trzy właściwości, trzy linie, i one nazywane są następującymi imionami: „wielki”[1] – prawa linia, „silny” – lewa linia, „święty” – środkowa linia. Te trzy imiona są budową dla wspólnej prawej linii – dla właściwości Hesed Z’A, nazywanego El, najwyższego z dziesięciu niewycieralnych imion.

62) Trzy właściwości, trzy indywidulane linie, będące budową dla prawej strony, zaczynają emanować świecenie i świecą, i każda właściwość ma odniesienie do dwóch innych z każdej strony, dlatego że te trzy indywidulane linie również składają się jedna z drugiej. I wychodzą trzy linie z każdej z nich, czyli w każdej z nich przyłączają się dwie linie, dopóki one nie stają się trzy razy trzy linie, czyli dziewięć. I prawa wspólna linia, właściwość Hesed Z’A, opierająca się na nich, dopełnia je do dziesięciu.

I wszystkie one nazywane są również wyższymi sfirot i małymi sfirot – czyli trzy ogólne linie Z’A nazywane są wyższymi sfirot, a dziewięć indywidulanych linii w każdej linii nazywane są małymi sfirot. I wszystkie one są właściwością Stwórcy.

63) Tu wyjaśnia się nazwy dziewięciu indywidulanych linii, włączonych w prawą ogólną linię. Z właściwości, w której wzmocniła się woda, z prawej indywidulanej linii, która nazywa się „wielki”, wychodzą dwie linie – lewa i środkowa. Środkowa linia nazywa się „miłosierny”, lewa linia nazywa się „miłościwy”. I one pochodzą od tej właściwości, która wzmaga w wodzie, od prawej indywidulanej linii.

Od właściwości, w której wzmocnił się ogień, od lewej indywidulanej linii, która nazywa się „silny”, wychodzą dwie linie – prawa i środkowa. Środkowa linia nazywa się „długocierpliwy (ma dużo cierpliwości)”, prawa linia nazywa się „wielki w błogoczynności”. I one powstają od tej właściwości, w której wzmocnił się ogień, od lewej indywidulanej linii.

Od właściwości, w której wzmocnił się wiatr (ruach), od środkowej indywidualnej linii, nazywanej „święty”, wychodzą dwie linie – prawa i lewa. Prawa nazywa się „wierny”, lewa nazywa się „wybaczający”. W księdze Henocha znajdujemy, że prawa linia nazywa się „dobry”, a lewa linia nazywa się „sprawiedliwy”, jak powiedziano: „Dobry i sprawiedliwy Stwórca”[2], czyli AWA’Ja, środkowa linia, nazywa się „dobry i sprawiedliwy”. 64) Od tych dziewięciu linii rozprzestrzeniają się światła w Malchut, i wszystkie one są budową jedna dla drugiej. I wszystkie te dziewięć nazwanych znajduje się poza granicami imienia El, będącego prawa ogólną linią Z’A. Jednak one nie zlewają się z trzema ogólnymi liniami, czyli HaGa’T i Z’A z góry. I wszystkie one włączone w prawą ogólną stronę, czyli w imię El, i wszystkie one przestawiają jedno całe z prawej strony i wszystkie one są właściwością litery waw, Z’A.


[1] Tora, Szemot, 34:6.
[2] Pisma, Psalmy, 25:8.