76) Początek w środkowej stronie, w środkowej linii waw, w Tiferet, znajduje się przy wejściu wschodniej strony. Dlatego że wejście wschodniej strony umieszczone jest pośrodku. Dlatego że Tiferet nazywa się wschodnią stroną, i ona jest środkową linią. I ona bierze dwie strony, żeby ustawić w nich zasuwy i drzwi, jak z jednej strony, tak i z drugiej.

Wyjaśnienie. Drzwi – jest to właściwość ciemności w lewej linii, kiedy z powodu nieporozumienia z prawą linią zaprzestały wszystkie światła w lewej i powstała ciemność. Lecz razem z tym lewa linia jeszcze nie życzyła sobie podporządkować się i połączyć się z prawą, dopóki nie przyszła środkowa linia i nie zmniejszyła Ga’R lewej linii za pomocą masachu de-hirik w niej, i wtedy lewa linia podporządkowała się i połączyła się z prawą[1]. Jak powiedziano: „A jeżeli byłaby ona jak drzwi, to wyłożyliby ją deskami cedrowymi”[2].

Dlatego że jednych drzwi nie jest wystarczająco, żeby połączyć lewą linię z prawą, lecz potrzebna jeszcze i cedrowa deska, czyli masach de-hirik, zmniejszający Ga’R lewej linii. I on nazywa się również zasuwy, gdyż podobny on do tych zasuw, utrzymujących drzwi, żeby nie wybili ich, dlatego że same drzwi zbyt słabe do tego, żeby ochronić dom.

Drzwi znajdują się w lewej linii, a zasuwy – w środkowej. I po tym, jak trzy linie włączają się jedna w drugą, we wszystkich nich są drzwi i zasuwy.

Wschodnie wejście umieszczone pośrodku i ono jest środkową linią, która ma dwie strony, prawą i lewą, żeby ustawić w nich zasuwy i drzwi. Dlatego że za pomocą środkowej linii ustawia się zasuwy na drzwi, a za pomocą ich włączenia w siebie, znajdują się drzwi i zasuwy w lewej linii, i również w prawej, gdyż one są włączone w siebie.

77) To wejście składa się ze wszystkich tych budowli, które są z prawej strony i lewych liniach litery waw. A inny opiera się na wyższe budowy, i ta budowa znajduje się we właściwości litery waw, czyli jest indywidualną środkową linią w literze waw, w Z’A.

Dlatego że waw jest łącznością trzech linii HaGa’T w niej, i ona znajduje się we wszystkich sześciu wyższych stronach, czyli HaGa’T NeH’I. I ta waw opiera się na jednej budowie, składającej się z trzech linii – prawej i lewej, Hesed i Gwury, i jej własnej właściwości, Tiferet. I one wychodzą ze świecy, czyli Biny.

Tutaj wyjaśnia się, w jaki sposób trzy linie litery waw, czyli Z’A, nazywanego ruach, wychodzą z Biny. I mówi się, że wiatr, czyli Z’A, wiejący dwunastoma zapachami błogich woni – czyli w nim jest dwanaście właściwości, dwanaście połączeń imienia AWA’Ja – wznosi się w Binę wówczas, kiedy prawa i lewa linia wznoszą woń i nie wznoszą; gdyż prawa i lewa linia Biny znajdują się w poróżnieniu, i czasami one wznoszą błogą woń, czyli świecenie Hochmy, a czasami – nie wznoszą. I wtedy ten wiatr (ruach) świeci swoim światłem, czyli wprowadza porozumienie i naprawia prawą i lewą linię Biny – łączy je jedną z drugą.

I ten powiew jest pokojem, i nazywany pokojem dlatego, że wprowadza pokój pomiędzy prawą i lewą linią Biny; i dzięki temu, że on naprawia linie Biny, staje się godny również i waw tych trzech linii[3], i wtedy on oddziela się od Biny i przychodzi na swoje miejsce.

78) Kiedy ten ruach, Z’A, który naprawił linie Biny, oddziela się od Biny i przychodzi na swoje miejsce, on dzieli się na trzy właściwości, trzy linie – czyli on również sięga trzech właściwości, jak i Bina, które emanują świecenie w ogniu-wietrze-wodzie. Ogień – lewa linia, wiatr – środkowa linia, woda – prawa linia[4].

Kiedy on dzieli się na te trzy właściwości, każda emanuje świecenie na swoim miejscu, w Z’A, i daje siłę trzem liniom w binie. Czyli każda linia wychodzi w Z’A dlatego, że dała siły linii, odpowiadającej jej w Binie.

79) To świecenie rozprzestrzenia się od tego samego ruach we wszystkich stronach trzech jego indywidualnych linii, czyli trzech linii znajdujących się w środkowej linii waw. I jedna właściwość świeci w ogniu i wzmacnia go, i jest to lewa linia. Druga właściwość świeci w wodzie i gasi go, i jest to prawa linia. Trzecia właściwość świeci w wietrze, i jest to środkowa linia, i świeci jemu podobnie do purpury, i świeci jemu w dwóch stronach – w prawej i lewej.

Te trzy właściwości są jedną budową, która ma odniesienie do litery waw – czyli jest budową środkowej linii litery waw. I to właściwość litery waw, gdyż środkowa indywidualna linia waw również nazywa się waw, jak i waw imienia AWA’Ja. Dlatego że każda środkowa linia, w jakim nie byłaby miejscu, jest właściwością litery waw.

80) I te trzy indywidualne linie, które znajdują się w środkowej linii waw, są imionami Stwórcy, którymi On nazywa się. Czyli Stwórca nazywa się wszystkimi tymi imionami, i to te nazwy, które włączone w święte imię, którym nazywa się ta środkowa strona litery waw.

Środkowa linia litery waw nazywa się imieniem AWA’Ja, a trzy indywidualne linie w niej mają własne nazwy. I chociaż ona nazywa się literą waw, czyli tylko środkowa linia w niej, razem z tym ona przyjmuje wszystkie wyższe i niższe imiona. I wszystkie cztery litery świętego imienia AWA’Ja znajdują się w niej. Dlatego że ona przyjmuje wszystkie strony z góry i z dołu, gdyż włącza w siebie HaGa’T z góry i NeH’I z dołu. I jest to właściwość imienia jud-hej-waw, stąd bierze początek to imię.

81) I to imię AWA’Ja, Z’A, bierze dwie litery z góry, jud-hej, prawą i lewą linię, które nazywane są Hochma i Bina, i bierze jedną literę z dołu, ostatnią hej imienia AWA’Ja. I ona znajduje się pośrodku, pomiędzy górą i dołem, czyli pomiędzy jud-hej i ostatnią hej, i pomiędzy dwiema stronami, prawą i lewą – jest to środkowa linia, która wprowadza porozumienie pomiędzy prawą i lewą.

82) Budowa środkowej linii litery waw nazywa się „straszny”. A kiedy dzieli się ta budowa, czyli ten sam ruach, środkowa linia waw, i on dzieli się na trzy inne właściwości, czyli na trzy własne indywidualne linie, ogień-woda-wiatr, to one nazywane są „straszny”, „sprawiedliwy”, „chroniący miłość”. Te trzy są świętą budową dla środkowej linii litery waw.

83) Te trzy właściwości, będące budową świętości dla środkowej linii litery waw, stoją i świecą z dołu, i każda właściwość z tych trzech podzielona na dwie inne linie w każdej stronie, dopóki nie zostają ustawione po trzy w każdej ze stron, wszystkich dziewięć właściwości. Dlatego że każda linia składa się ze wszystkich trzech, i jest ich dziewięć. A imię świętości AWA’Ja, które panuje nad nimi, dopełnia je do dziesięciu.

84) I każda z tych trzech stron, znajdujących się w literze waw, czyli prawa-lewa-środkowa w literze waw, ma budowę składającą się z dziesięciu. Dlatego że wszystko z góry i z dołu przebywa w jednej doskonałości dziesięciu sfirot, dziesięciu wypowiedzi. I wszystkie te budowy, które znajdują się w stronie, która panuje nad nimi, nazywane są dziesięcioma sfirot, dziesięcioma wypowiedziami. I dlatego każda z tych stron sięga dziesięciu budowli w każdej stronie, w prawej-lewej-środkowej stronie litery waw, dopóki wszystkie one nie sięgają wielkiej liczby.

Kiedy wszystkie te budowy rozprzestrzeniają się w swojej stronie, wszystkie one nazywają się tym imieniem, które panuje nad nimi. Jeżeli to – budowy prawej strony, to one nazywane El, jeżeli – budowy lewej, to nazywane Elokim, a jeżeli – środkowej strony, to AWA’Ja.

I właściwością indywidualnej litery one nazywane wówczas, kiedy świecą z dołu. Jeżeli to budowa od prawej linii w prawej stronie, ona nazywana z dołu „wielki”. Jeżeli od lewej linii w lewej stronie, to nazywana z dołu „obrońca”.

85) Dwie wychodzą z jednej kropki, czyli z prawej, która ma odniesienie do trzech linii środkowej linii, znajdującej się w waw. Jedna nazywa się „wybacza grzech”[5], a druga nazywa się „nie zauważa przestępstwa”. I one mają odniesienie do tej właściwości, w której nabywa siły woda, do prawej z trzech linii waw.

Dwie wychodzą z właściwości, w której nabiera siły ogień, z lewej linii, odnoszącej się do trzech linii waw. Jedna nazywa się „wywyższony”, a druga nazywa się „wzniesiony”.

86) Imiona „wywyższony”, „wzniesiony” włączone w przyszły świat, Binę. I tutaj, w lewej stronie, która ma odniesienie do trzech linii waw, jedna nazywa się „wypróbowujący serca”[6], a druga nazywa się „wywyższony”. Jak powiedziano: „Wywyższone sądy Twoje w porównaniu do niego”[7]. I to wskazuje na Z’A. I powiedziano: „Potężny w wywyższeniu Stwórca”[8]. I chociaż to imię znajduje się w przyszłym świecie, binie, tu powiedziano „wywyższony” tak samo i o Z’A. I nad tym połączył się przyszły świat ze wszystkimi budowami, które znajdują się w lewej stronie. I tak nazywa się Bina – imieniem Elokim, tak samo jak i właściwości lewej strony w waw, dlatego że Bina połączyła się z lewą linią Z’A.87) Trzecia właściwość, w której nabiera siły wiatr (ruach) – to środkowa linia litery waw. I te dwie, które wychodzą z niego – jedna nazywa się „przebywający w wieczności”, a druga nazywa się „święty”. I od nich rozprzestrzeniają się światła w dół. I wszystkie one są budowami jedna dla drugiej. I wszystkie one są imionami, którymi nazywa się Stwórca. I wszystkie one rozróżniane są w zależności od strony, która panuje nad nimi.


[1] Patrz „Wprowadzenie w Sulam”, p.47.
[2] Pisma, Pieśń nad pieśniami, 8:9.
[3] Patrz „Wprowadzenie w Sulam”, p.52, oraz wyżej p.57.
[4] Patrz p.59.
[5] Prorocy, Micheasz, 7:18
[6] Pisma, Przypowieści, 17:3.
[7] Pisma, Psalmy, 10:5.
[8] Pisma, Psalmy, 93:4.