211) A teraz wyjaśnijmy inny punkt widzenia[1]. Wiedz, że Adam Riszon, oprócz swojego pierwszego grzechu, kiedy spróbował z Drzewa poznania, dodał jeszcze do (tego) grzechu i zrodził demony, duchy i nocne (demony)[2].
* Wrota fragmentów Ezekiela

Or paszut

211) Adam Riszon, oprócz swojego pierwszego grzechu, kiedy spróbował z Drzewa poznania, dodał jeszcze do (tego) grzechu i zrodził demony, duchy i nocne (demony). Z powodu grzechu z Drzewem poznania on, z winy węża, wylał nasienie daremnie. I przylepiły się do niego ruach seara i reszta (klipot), obłóczonych w wewnętrzną właściwość węża, który jest właściwością szimrej klipot, „narkotyk” śmierci. I są to klipot malchut de-Nekudim, złożone z sił pierwszego skrócenia, jak napisano wyżej w poprzednich punktach. I oprócz tego dodał do grzechu (swoje czyny) w ciągu 130 lat, kiedy był oddzielony od swojej żony i na pusto wylewał krople „kri”[3]. I one były w kategorii „koła ucisku dusz”, czyli we właściwości klipot C’B. To dwie kategorie, nazywane dalej „pierwszymi kroplami” i „ostatnimi kroplami”. I jest godność w pierwszych kroplach „kri” – ona w tym, że klipot utrzymują się tylko w ich malchut, lecz w ogóle nie w dziewięciu pierwszych tych kropli. Ponieważ we właściwości C’A w dziewięciu pierwszych nie ma utrzymania klipot i sądów. Jednak przy tym jest tam duży brak: ich w ogóle nie można naprawić do gmar tikun. I to tajemnica dziesięciu świateł, przekazanych w akew, jak napisano w p.49. Odpowiednio do tego, jest godność i w ostatnich kroplach, które mogą być naprawione w ciągu 6000 lat za pośrednictwem mochin de-haja. Jednak w nich uważane jest wielką wadą to, że klipot utrzymują się również i we właściwości ich dziewięciu pierwszych z tego powodu, że one znajdują się we właściwości C’B i we właściwości klipot, pochodzących od kelim de-achoraim, które były używane w Nekudim. I dobrze pamiętaj te różnice pomiędzy pierwszymi kroplami nasienia i ostatnimi kroplami. I to jest to, o czym napisano: „dołożył do (tego) grzechu i zrodził demony…”, ponieważ (Adam) spowodował tym to, że klipot będą utrzymane również i w dziewięciu pierwszych tych neszamot, co jest dodatkiem do grzechu.

212) I tak, rozpoczął od tego, że na początku wylał krople „kri” na próżno, a następnie, w trakcie dokonywania tego haniebnego czynu, wszedł do swojej żony. I wtedy jego żona Hawa zaszła w ciążę od niego – od dwóch kropli: od pierwszej kropli wyszedł Kain, pierworodny, a następnie od drugiej kropli wyszedł jego brat Ewel.

213) Następnie po tym powrócił do swej nieprawości i wylewał w pusto krople kri całe te 130 lat, kiedy odsunął się od swojej żony – dopóki nie urodził się Szet. W ten sposób były dwie kategorie kropli kri: jedna przed Kainem, a druga po nim, i Kain był pośrodku, pomiędzy nimi.

Or paszut

213) W trakcie dokonywania tego haniebnego czynu, wszedł do swojej żony. Jedna przed Kainem, a druga po nim, i Kain był pośrodku, pomiędzy nimi. I to tajemnica wejścia węża w Hawę i zabrudzenia jej nieczystością. Ponieważ pierwsza kropla nasienia – szimrej klipot od pierwszego skrócenia – domieszana do Hawy w czasie, kiedy (Adam) wszedł w tym czasie do żony swojej. I ta nieczystość przylgnęła do Kaina. I to tajemnica tego, co napisali mędrcy, błogosławionej pamięci: „Nieczystość Israela, który stał u góry Synaj, została zatrzymana, lecz u narodów świata, które nie stały u góry Synaj, nieczystość nie została zatrzymana”[4], i zrozum to. Jednak oprócz tego również i ostatnie krople 130 lat zmieszały się z Kainem. Tym samym Kain włączał w siebie obie te (kategorie) i są u niego dwie te wady, wspomniane wyżej w poprzednim punkcie. I dlatego jego zło było liczne, jak napisano dalej.

214) Jednak, kiedy wyszła z Adama Riszon kropla Kaina i była przeniesiona w jego żonę Hawę za pomocą połączenia i ziwuga, była kropla Kaina wymieszana z poprzednimi kroplami kri do niego (przed Kainem), gdyż działanie to było bliskie jedno z drugim i ciągłe. Dlatego wszystkie krople kri, które wyszły z Adama do stworzenia kropli Kaina, zmieszały się z Kainem, będąc bliskimi.

215) Jeszcze jest druga przyczyna, zgodnie z tym, co jak już wyjaśniłem we Wrotach obrotów dusz (Szaar haGilgulim) o pytaniu dziesięciu straconych przez królestwo[5], którzy byli kroplami Josefa. I tam wyjaśniono, że neszamot, które wychodzą we właściwościach kropli (kri) na próżno wylanego nasienia, ich godność większa, niż pozostałych neszamot, ponieważ pochodzą od właściwości samego daat, gdyż one od przebudzenia zahar. A pozostałe neszamot, przychodzące w ziwugu zahar i nekewa – od przebudzenia nukwy, i one tylko od hasadim lub gwurot, rozprzestrzeniających się w dół w Wa’K de-guf de-Z’A. I dlatego one (te krople nasienia od daat) bardzo wzniesione i doskonałe, dlatego klipot bardzo dominują w tych kroplach kri (nasienia).

Or paszut

216) Neszamot, które wychodzą we właściwościach kropli (kri) daremnie wylanego nasienia, ich godność większa, niż pozostałych neszamot, ponieważ pochodzą od właściwości samego daat. Ponieważ neszamot, przychodzące od zahar i nukwy, pochodzą od Wa’K mochin de-haja w tajemnicy hesed, który otwiera się za pośrednictwem Imy, czyli we właściwości otwartych hasadim od haze Z’A i niżej, co jest Wa’K de-guf, a nie we właściwości HaGa’T Z’A, będących Ga’R de-guf. Jednak neszamot od kropli (kri) na próżno wylanego nasienia przychodzą dzięki przyciągnięciu Ga’R mochin haja. Z tego powodu, że ten ziwug de-Ga’R nie zachodzi w ciągu 6000 lat, ponieważ wewnętrzne Aw’I ukryte w RADLA, dlatego te neszamot wychodzą na próżno, pod władzą klipot, jak powiedziano wyżej w p.153 – patrz tam. Tym samym neszamot od kropli na darmo wylanego nasienia w swojej godności wyższe niż naprawione neszamot, ponieważ one pochodzą od daat, czyli od Ga’R de-daat, obdarzającego garon i HaGa’T guf, będącego Ga’R de-guf. I zrozum to dobrze.

W Wa’K de-guf de-Z’A. Czyli (w miejscu) do haze i niżej, uważanym za Wa’K guf. Ponieważ garon i HaGa’T określane są jako Ga’R guf Z’A, jak napisano w poprzednim akapicie. I przyczyna tego jest w tym, że kiedy właściwość rosz KaHa’B Zo’N znajduje się w guf, one nazywają się HaGa’T Ne’H. HaGa’T – jest to KaHa’B guf, lub HaBa’D. A necach i hod – jest to Zo’N de-guf, jak napisano wyżej w p.1.

216) I dlatego że Kain był starszym, jak napisano w Tikunim o fragmencie: „A jeżeli będziesz czynił dobro, będziesz wywyższony”[6], dlatego te najbardziej doskonałe krople kri wymieszały się z nim. I jeszcze jest trzecia przyczyna: z powodu tego, że wszystkie te krople kri – one są gwurot, to mogą klipot, nazywane kri, złapać się za nie.

Or paszut

216) Kain był starszym. „A jeżeli będziesz czynił dobro, będziesz wywyższony”. Chociaż Kain – jest to wieniec gwury de-daat de-Z’A, a Adam Riszon i Ewel – to wieniec hasadim w ich daat, i wiadomo, że wieniec hasadim poprzedza wieniec gwurot, jednak tu, z powodu grzechu Adama Riszon nastąpiła zmiana, kiedy gwurot poprzedziły hasadim. Wiadomo, że główna właściwość światła haja, wychodząca dzięki daat – w tajemnicy „kobieta obłacza[7] mężczyznę”, i otwarte światła haja (aspektu) hasadim następują dzięki gwurot w tajemnicy or hozer z dołu do góry, kiedy hasadim otrzymują otwarcie świecenia hochma od gwurot, świecących w nich z dołu do góry. Dlatego Kain uważa się za pierworodnego, co oznacza świecenie Ga’R, gdyż cała właściwość Ga’R Ewela – ona dzięki świeceniu Kaina do niego z dołu do góry. I to tajemnica napisanego: „I kiedy oni byli na polu, i zemścił się Kain”[8], ponieważ odebrał od niego świecenie Ga’R i za pośrednictwem tego zabił go. I w tym jego zarzut: „Czyż jestem stróżem brata mego?”[9] – przecież jego zdaniem nie musiał świecić jemu.

I to tajemnica (napisanego): „I zwrócił Wszechmogący uwagę na Ewela i ofiarę jego. A na Kaina i jego ofiarę uwagi nie zwrócił”[10]. Taki jest bowiem porządek świecenia daat Z’A, kiedy gwurot nie otrzymują ze względu na siebie, a tylko, żeby świecić z dołu do góry w hasadim. I wychodzi, że Wszechmogący był zadowolony z Ewela i jego ofiary, będącej właściwością hasadim de-daat, a nie Kaina i jego ofiary. I to tajemnica (napisanego): „Jeśli będziesz czynił dobro, będziesz wywyższony”. Gdyż Kain rozgniewał Jego tym, że powinien był świecić swojemu bratu Ewelowi z dołu do góry, co jest właściwością Wa’K de-Ga’R de-haja, gdyż całe świecenie z dołu do góry – jest to kategoria Wa’K, a on zapragnął światła w miejscu HaGa’T Z’A, podobnie do tego jak było w HaGa’T siedmiu melachim. I dlatego: „Zasmuciła się jego twarz”[11]. I to odpowiedział jemu Stwórca: „Jeżeli będziesz czynić dobro, będziesz wywyższony”, czyli tylko w ten sposób zostanie osiągnięte całe twoje naprawienie – we właściwości wznoszenia z dołu do góry, czynienie dobra (aspektu) hasadim. I dlatego ostrzegł go: „a jeżeli nie będziesz czynić dobra”, lecz zapragniesz przyciągnąć Ga’R de-mochin w HaGa’T Z’A – wtedy „u wejścia grzech leży”[12]. Czyli u tego wejścia leży wąż, ponieważ w tym był grzech Adama Riszon, jak napisano wyżej w p.198.

217) I Kain jest to wieniec gwury, i dlatego klipot wymieszały się w nim, będąc z jego korzenia. Wszystkie krople kri, i pierwsze i ostatnie, były tylko od zahar. Dlatego że Kain urodził się od zahar i nekewa, wszystkie (klipot) były włączone w niego, a w szczególności te, które były od jej (nekewy) korzenia, ponieważ wszystkie one od jednego korzenia, i on powinien naprawić je wszystkie. A przyczyna tego, że Kain urodził się z wielością zła i małą ilością dobra – to wynika z tego, że w niego były włączone wszystkie krople kri, a w nich utrzymanie bardzo wielu klipot.

218) I wyjaśnijmy teraz powiedziane poprzez mędrców, błogosławionej pamięci, o fragmencie: „I tak unicestwił wszystko istniejące”[13]: „To Kain. Zawiesił jego Święty, błogosławiony On, w słabości pomiędzy niebem i ziemią. I przyszedł potop i zmył…”. A rzecz w tym, że wyjaśniono, że wszystkie krople kri Adama Riszona, pierwsze i ostatnie, włączone w Kaina, ponieważ one od jednego korzenia. I to dlatego, że on urodził się od zahar i nekewa, i była w nim możliwość naprawić je, i był zobowiązany naprawić je.

219) Lecz odwrotnie, dodał do grzechu – w tajemnicy tego, jak wiadomo, że całe pokolenie potopu było potomkami Kaina: Mahalaleel, Metuszelach itd., i wszyscy oni wylali swoje nasienie na ziemię. I zepsuli więcej, niż pierwsi, aż nie utonęli w kipiących wodach potopu – miara za miarą – jak wiadomo.

220) A samego Kaina, ich ojca, od tego dnia jak zgrzeszył i do czasu nadejścia potopu, zawiesił Stwórca, błogosławiony On, w słabości. Wyjaśnienie. Bowiem ta stworzona za pomocą zahar i nekewa kropla silna, i ustawiona w swoim istnieniu w skutek tego, że wychodzi od zahar we właściwości osłabionych wód, wchodzi w nekewa i zawiesza się w tajemnicy mocnego trwałego firmamentu w parcufie i w solidnych, trwałych organach.

221) Lecz kropla kri, która pochodzi tylko od zahar, są u niej dwa braki. Pierwszy – w tym, że ona słaba, gdyż jest to kropla wody. A drugi – w tym, że ona zawieszona w powietrzu, ponieważ wyszła z zahar, nazywanego niebem, a w nukwę, nazywaną ziemią, nie weszła. I dlatego ona wisi w powietrzu, pomiędzy niebem i ziemią, i nie zazna ona spokoju, dopóki nie wejdzie do nekewa.

222) I to jest to, co napisano o Kainie: u niego były te dwa braki. Pierwszy w tym – że był zawieszony pomiędzy niebem i ziemią, a drugi – w tym, że był w słabości. I wszystko to było z powodu tych kropli kri, które włączone w niego. I kiedy przyszły wody potopu, kipiące wody, miara za miarę, znalazły go zawieszonym w powietrzu w słabości, i wymazały go.

Or paszut

222) Kain: u niego były te dwa braki. Pierwszy w tym – że był zawieszony pomiędzy niebem i ziemią, a drugi – w tym, że był w słabości. Ponieważ całe naprawienie pierwszych kropli kri, które były zlane z Kainem – to hartowanie w aspekcie stałych organów, powstałych za pośrednictwem nukwy z powodu silnej granicy w niej. Lecz Kain był we właściwości kropli słabych wód, bez silnej granicy. Dlatego jeszcze pragnął przyciągnąć Ga’R de-haja, podobnie do tego, jak zachodził grzech Drzewa poznania dobra i zła, jak powiedziano wyżej w poprzednich punktach, w tajemnicy: „I rozgniewał się bardzo Kain, i posmutniała twarz jego”[14] – patrz tam. I chociaż w rzeczywistości on wyszedł za pomocą nukwy – Hawy – lecz on (czyli stan słabości) był u niego w wyniku pierwszych kropli kri, które były zlane z nim. I był on zawieszony pomiędzy niebem i ziemią, gdyż aspekt jego własnej duszy był uszkodzony z powodu ostatnich kropli kri, przecież to właściwość klipot C’B, uszkadzających wszystkie dziewięć pierwszych sfirot duszy. I to jest to, co napisano (w p.221): „I absolutnie nie ma ona spokoju”, to jest sitra achra utrzymująca się również w tej części duszy Kaina, która w nim już była wyjaśniona. Dlatego był zawieszony pomiędzy niebem i ziemią, a dokładnie we właściwości powietrza, co oznacza absolutny brak świecenia Ga’R, ponieważ nie mógł uformować się w nukwie i otrzymać od niej kategorii Ga’R, jak napisano poprzez rawa o kategoriach demonów, duchów i nocnych (demonów). I dlatego przychodzi potop i niszczy go w tajemnicy napisanego: „I unicestwił wszystko istniejące”. Ponieważ „wszystko istniejące” oznacza „Ga’R”, jak wiadomo. A ponieważ zniknęło z niego świecenie haja, dlatego zapanował nad nim potop.

223) I jeżeli byłyby naprawione te neszamot kropel kri, to potop nie unicestwiłby ich. Ale ponieważ one nie naprawiły się, były neszamot kropli kri wiszącymi w powietrzu niebios. I to właściwość demonów i duchów, które stale unoszą się w powietrzu firmamentu, jak to jest wspomniane w Zohar w czterech miejscach: raz – w Idra Naso, raz – w rozdziale Acharej mot, raz – w rozdziale Tazria, i raz – w rozdziale Wajikra.

224) I ponieważ one nie są uformowane w nukwie i nie mogą ich podnieść do góry, ani opuścić się w dół w ten świat dla włączenia w ciała noworodków, dlatego były unicestwione przez wody potopu, kiedy zostały zawieszone tam, w powietrzu, we właściwości demonów i duchów. I to jest to, co napisano o Kainie, że on był „zawieszony pomiędzy niebem i ziemią”. Ponieważ niebiosa – jest to zahar, a ziemia – jest to nekewa, i te krople wyszły z niebios, będących zahar, a ziemi, będącej nekewa, nie dosięgnęły, i pozostały wiszącymi w słabości.

225) I jest to tajemnica tego, co powiedzieli mędrcy, błogosławionej pamięci, że demony i duchy stworzone w sobotni wieczór, o zmierzchu – w związku z tym, że pochodzą one od właściwości tych kropli kri, które były duchami bez ciał, ponieważ nie były uformowane w nukwie. I już wiesz, że również i Kain urodził się w sobotni wieczór, w okolicy (modlitwy) mincha i wieczoru.

226) I po tym jak te krople kri były unicestwione w pokoleniu potopu, było wyłączone z nich utrzymanie klipot, i ponownie weszły w wyższą nukwę. I tam one zostały naprawione i uformowane, a (następnie) opuściły się w ten świat w ciała nowonarodzonych, podobnie jak reszta neszamot. Od tej pory i dalej one znajdują się w procesie stopniowego naprawienia.

Or paszut

226) W pokoleniu potopu, było wyłączone z nich utrzymanie klipot, i ponownie weszły w wyższą nukwę. I dzięki temu, że one były całkowicie starte z ziemi, była usunięta z nich klipa węża od właściwości pierwszych kropli, będących kategorią szimrej klipot, u których nie ma żadnego naprawienia. A po tym, jak była usunięta z nich ta ciężka klipa, wtedy one godne otrzymać naprawienie w nekewa. I to uważa się pierwszym naprawieniem, ponieważ dopóki ta ciężka klipa przylepiona do nich, one nie są godne żadnego naprawienia w ogóle.

227) I bez względu na to, że wszystkie krople kri Adama były włączone w Kaina, one, bez wątpliwości, są podzielone na trzy części: pierwsza – są to krople kri przed urodzeniem Kaina, druga – są to krople samego Kaina, które były od zahar i nekewa, trzecia – to krople kri po urodzeniu Kaina.

228) I wiedz, że chociaż powiedzieliśmy wyżej, że neszamot, pochodzące od kropli kri, wyższe i bardziej majestatyczne, niż pozostałe neszamot, pochodzące od ziwuga zahar i nukwy, razem z tym jest różnica pomiędzy kroplami kri do urodzenia Kaina i tymi, które po jego urodzeniu. Ponieważ pierwsze krople kri, przed urodzeniem Kaina, bardziej doskonałe i majestatyczne, niż krople po urodzeniu Kaina.

I już mówiliśmy, że Micha-mareszetanin[15] (pochodzi) z kropli Kaina[16]. On z tych pierwszych kropli kri, i one są najdoskonalsze. I to (słowa): „mareszetnanin (המורשתי)” – od słowa „początek (reszit ראשית)”. Jednak Nachum-elkoszijanin[17] – on również z kropli Kaina, lecz on z ostatnich kropli. I to (słowo) „elkoszijanin (האלקושי)” – od słowa „ostatni deszcz (malkosz מלקוש)”. Okazuje się, że Micha – pierwszy deszcz (jore), Nachum – ostatni deszcz (malkosz), i to są ostatnie krople deszczu. Tak więc, prorok Ezekiel i król Judy Ezechiasz – obaj od kropli Kaina – oni od pierwszych kropli kri, które są najdoskonalsze. I w wyniku tego, że na początku były ich dusze zawieszonymi w słabości, dlatego wspominane są ich dusze tak[18] od słowa „siła (chozek)”, żeby wskazać na ich naprawienie, kiedy one zostaną naprawione w pełni i całkowicie powstaną ze swojej słabości.

Or paszut

228) Pierwsze krople kri, przed urodzeniem Kaina, bardziej doskonałe i majestatyczne, niż krople po urodzeniu Kaina. Wyżej, w p.211 już wyjaśniliśmy, że istnieje większa godność w pierwszych kroplach kri, która polega na tym, że klipot utrzymują się tylko w ich właściwości malchut, a ich dziewięć pierwszych – czyste, i że w ostatnich kroplach kri klipot utrzymują się również w dziewięciu pierwszych. Patrz tam.

 Zawieszonymi w słabości. Całkowicie powstaną ze swojej słabości. Jak napisano wyżej w p.222, cała możliwość naprawienia pierwszych kropli – to w stadium zagęszczenia (skupienia) organów w silnej granicy za pomocą nukwy. Patrz tam. I dzięki temu będzie pewność, że one nie powrócą do swojego odchylenia, jak przy grzechu Drzewa poznania. I to całe naprawienie, które jest u tych neszamot w ciągu 6000 lat. Lecz w gmar tikun one będą całkowicie naprawione w tajemnicy mati raglin bej-raglin, jak napisano w p.49.


[1] Prawdopodobnie ma to służyć jako wstępne wyjaśnienie tego, co będzie opisane dalej.
[2] W oryginale: „szedin (שדין), ruchin (רוחין) i lejlin (לילין)”.
[3] Dosł.: mokry sen, uwolnienie męskiego nasienia poza stosunkiem płciowym.
[4] Traktat Szabat, 148:1.
[5] Mówi się o dziesięciu żydowskich mędrcach, straconych przez Rzymskie cesarstwo.
[6] Tora, Bereszit, 4:7.
[7] Również: „jest przyczyną”.
[8] Tora, Bereszit, 4:8.
[9] Tora, Bereszit, 4:9.
[10] Tora, Bereszit, 4:4,5.
[11] Tora, Bereszit, 4:5.
[12] Tora, Bereszit, 4:7.
[13] Tora, Bereszit, 7:23.
[14] Tora, Bereszit, 4:5.
[15] Prorok Micha z miasta Maresz, lub Moreszet-Gad.
[16] Prawdopodobnie raw Chaim Wital nawiązuje do swojej księgi „Wrota obrotów dusz”, w której pisał o tym.
[17] Prorok Nachum z miasta Elkosz.
[18] Czyli nazwany imionami: „Ezekiel”, „Hezkija”.