92) A teraz wyjaśnimy pytanie Adama. Ponieważ jest w nim istota i kelim. Istota – jest to NaRa’N, a kelim – jest to obłóczenie dla NaRa’N, jak wspomniano w rozdziale Wajechi. I na początku te kelim, nazywane guf i nazywane obłóczeniem Adam Riszon, były odzieniem ze światła, i były od haszmal, będącego jednym cienkim odzieniem na obłóczeniu guf jego wyższego, i to trzy kelim: od haszmal de-Bria – obłóczenie neszama, od haszmal de-Jercira – obłóczenie ruach, i od haszmal de-Asija – obłóczenie nefesz.
* Ec Chaim, w.49, rozdz.4

Or paszut

92) Obłóczenia Adam Riszon, były odzieniem ze światła, i były od haszmal, będącego jednym cienkim odzieniem na obłóczeniu guf jego wyższego, i to trzy kelim. Wyjaśnienie. Zo’N są wyższym dla Adam Riszon, i z nich stworzona jego dusza (Zo’N de-Acilut). I wyjaśniono wyżej, że są u nich tylko trzy kelim KaHa’B, a czwarte kli, które wyjaśniają Zo’N podczas osiągnięcia mochin de-haja – jest to obłóczenie haszmal. I wyjaśnia nam tu Ari, że kelim Adama Riszon nie są jak kategoria trzech kelim Z’A, będących nierozdzielnymi KaHa’B, a pochodzą jedynie z czwartego kli Z’A, którym jest odzienie haszmal, obłaczające guf Zo’N. I źródło jego – oddzielna od Z’A właściwość we właściwości obłóczenia, jednak wyjaśniona z kelim Z’A Nekudim, które upadły w klipot, jak napisano wyżej w p.70.

Przyczyna tego w tym, że dusza Adama Riszon pochodzi jedynie od właściwości od haze Z’A i niżej, i nie ma u niego żadnego odniesienia do właściwości od haze i wyżej Z’A. Przecież nawet u nukwy de-Z’A nie ma odniesienia do (miejsca) od haze i wyżej, a tylko wyłącznie od jego haze i niżej – i tym bardziej u Adama Riszona, będącego porodzeniem nukwy Z’A. I dlatego pierwszy ibur Adama Riszon zaczyna się dopiero po tym, jak Zo’N osiągają NaRa’N właściwości mochin haja, jak napisano wyżej w p.78. Dlatego że mochin de-haja zaczynają wyjaśniać właściwość od haze i niżej w Zo’N dokładnie w momencie, kiedy Zo’N obłaczają wyższe Aw’I. Wiadomo, że mochin de-haja wyjaśniają czwarte kli de-Z’A nazywane haszmal, dlatego wszystkie kelim Adama Riszona pochodzą tylko z właściwości tego czwartego kli, nazywanego haszmal, a nie od trzech pierwszych kelim KaHa’B de-Z’A, będących właściwością guf de-Zo’N. Jednak wyżej (w p.71) wyjaśniono, że chociaż to czwarte kli jest właściwością od haze Z’A i niżej, razem z tym jest w nim pełny parcuf rosz-toch-sof. Dlatego że to, co ma odniesienie od haze i niżej ogólnego parcufa Z’A, jest i w indywidualnym – w każdej sfirze z rosz-toch-sof de-Z’A, czyli w niższej 1/3 każdej sfiry, i wszystkie te niższe 1/3 łączą się w jeden parcuf, który nazywa się haszmal. W ten sposób w tym parcufie haszmal jest wszystkie pięć właściwości KaHa’B Zo’N: niższa 1/3 KaHa’B de-Z’A – jest to KaHa’B parcufa haszmal, a niższa 1/3 NeH’I de-Z’A jest to właściwość Z’A i malchut parcufa haszmal.

I on mówi o tym tak: „Na początku te kelim, nazywane guf i nazywane obłóczeniem Adam Riszon, były odzieniem ze światła, i były od haszmal, będącego jednym cienkim odzieniem na obłóczeniu guf jego wyższego”. To oznacza, jak powiedziano wyżej, że trzy kelim KaHa’B, które obłaczały NaRa’N Adama Riszon przed jego grzechem, nie pochodziły od trzech kelim jego wyższego parcufa, którym jest Z’A, lecz od parcufa haszmal, obłóczonego na trzy kelim jego wyższego, i KaHa’B tego haszmala stały się trzema kelim guf Adama Riszon.

To jest to, co powiedziano: „od haszmal de-Bria – obłóczenie neszama, od haszmal de-Jercira – obłóczenie ruach, i od haszmal de-Asija – obłóczenie nefesz.” Dlatego że właściwości od haze i niżej każdego parcufa uważa się jego BE’A: w niższych 2/3 tiferet – jest to Bria, a NeH’I – jest to Jecira i Asija, jak powiedziano wyżej w p.28. I dlatego właściwość od haze Z’A i niżej uważa się za jego BE’A, i dlatego wzniósł się i obłóczył się na BE’A de-Acilut, czyli na BE’A, które wzniosły się w miejsce ISZSu’T i Zo’N świata Acilut, uważane za BE’A de-Acilut. I stąd były przedłużone do niego trzy kelim guf: od haszmal de-Bria – kli keter dla światła neszama, od haszmal de-Jecira – kli hochma dla światła ruach, od haszmal de-Asija – kli bina dla światła nefesz. I wtedy nie były wyjaśnione dwa kelim Z’A i malchut, jak wspomniano wyżej, przecież dlatego właściwości NeH’I Adama Riszon, będące sześcioma kelim świata Asija, nie mogły wznieść się w Acilut i pozostały pod parsą w światach BE’A, jak powiedziano wyżej w p.81.

93) I tak, ten haszmal – to paznokcie (cipornaim) wyższych. I zostały od niego (od haszmal) tylko końce palców (ראשי), stąd karmi się klipa noga, jak wspomina się w Zohar Wajakel[1]. I one nazywają się odzieniami światła (kutonet or, koszula ze światła), i nazywa się również ognistym świeceniem, dzielącym pomiędzy świętym moach i dniem powszednim klipy noga, która panuje w dzień powszedni, jak napisano w Tikunim 36. I to na podobieństwo świecenia (haszmal) wewnątrz ognia, gdyż haszmal świeci z wyższego ognia i nazywa się ognistym świeceniem. Dlatego dokonujemy podziału (hawdala, pomiędzy Szamatem i dniami powszednimi), zgodnie z tym, co napisano o paznokciach.

Or paszut

93) Paznokcie (cipornaim) wyższych. I zostały od niego (od haszmal) tylko końce palców. Dlatego że po grzechu wszystkie te trzy kelim haszmal upadły w klipot. Jednak u niego uformowane nowe kli od haszmal biny malchut, nazywanej ziemskim Gan Eden (ziemski raj), który obłacza światło nefesz de-nefesz, które pozostało u niego po grzechu, jak napisano dalej. I to kategoria wewnętrznego guf, od niego na zewnątrz wyłania się również świecenie, nazywane „paznokcie”, które są na końcach palców i chronią go od klipy noga. Również i klipa noga skarmia się stąd otrzymując małe świecenie, żeby istnieć.

94) I kiedy zgrzeszył Adam, oddaliły się neszama i ruach, gdyż utraciły swoje obłóczenia. Dlatego że obłóczenia haszmala, a to 378 świateł, podobnie jak liczba „haszmal (חשמ”ל)”[2], znalazła klipa noga, która nazywa się arla, jak powiedziano w Zohar Wajakel.

95) I to światło haszmala przychodzi nie od moach, a tylko od haszmal. I zapamiętaj tą regułę. Wychodzi, że zyskuje swoje obłóczenie. I możliwe, że z powodu obłóczenia haszmala ten Adam Riszon został skuszony, aby przyjąć wewnątrz[3], jak powiedziano w Zohar Truma i Zohar Wajakel.

96) I wtedy oddaliły się neszama i ruach od Adama Riszon, które nazywane są „wyższym świeceniem”, będącym neszama i ruach de-Acilut, i pozostało w nim tylko nefesz. Bez względu na to, że obłóczenie nefesz de-Acilut również wzięli „zewnętrzni”, Wszechmogący, błogosławiony On, zrobił dla niego obłóczenie z haszmal Asija. Lecz nie z jego wspólności, a wyłącznie z Gan Eden de-Asija, z obłaczajacego go haszmala.

Or paszut

96) Wtedy oddaliły się neszama i ruach od Adama Riszon, i pozostało w nim tylko nefesz. Czyli nefesz de-nefesz. Dlatego że jeżeliby pozostało u niego całe nefesz, to powinno było pozostać z nim całe kli keter, dlatego że or nefesz obłacza się w kli keter. Jednak pozostaje w nim tylko dziesiąta część keteru, będąca keter de-keter ze światłem nefesz de-nefesz. I patrz w Talmudzie dziesięciu sfirot, cz.8, p.90 w or pnimi.

Obłóczenie nefesz de-Acilut również wzięli „zewnętrzni”. Wszechmogący, błogosławiony On, zrobił dla niego obłóczenie z haszmal Asija. Lecz nie z jego wspólności, a wyłącznie z Gan Eden de-Asija. Czyli dziewięć pierwszych sfirot de-nefesz również oddaliło się od niego, gdyż „zewnętrzni” zabrali również haszmal de-Asija, które obłaczało nefesz. I dlatego teraz stworzył mu Wszechmogący, błogosławiony On, obłóczenie tylko z właściwości Gan Eden de-Asija, będącą kategorią bina de-malchut, jak napisano dalej, obłaczające światło nefesz de-nefesz, które w nim pozostało. I to obłóczenie chroni światło nefesz de-nefesz od klipy noga, będącej guf ze skóry węża (maszicha de-hiwija)[4], stworzonym u niego po grzechu.

97) I po tym stworzył dla niego również inne obłóczenie z klipy noga i to ubranie ze skóry. I odpowiednio do obłóczeń światła ziemskiego Gan Eden odzienia światła były opisane w księdze rabi Meira. I ta klipa noga – ona „skóra węża (masziha de-hiwija)”, ponieważ ta zewnętrzna klipa we wszystkich nich podobna do węża, który przylepiony do świętości.

98) Klipa ruach seara jest to wewnętrzna witalność węża. I ten świat (olam aze) umieszczony wewnątrz węża, i dlatego zaczyna (prorok) z dołu do góry: „ruach seara” i tak dalej. I zrozum to, że z góry w dół noga jest najwyższa i najbardziej wewnętrzna ze wszystkich, i bliska do świętości. I w Tikunim 36, nazywa się ona również maszicha de-hiwija (skóra węża).

Or paszut

98) Klipa ruach seara jest to wewnętrzna witalność węża. I ten świat (olam aze) umieszczony wewnątrz węża, i dlatego zaczyna (prorok) z dołu do góry: „ruach seara”. Dlatego że w klipot każdy bardziej gruby jest bardziej ważny. I dlatego najniższa klipa, ruach seara, będąca właściwością malchut C’A, podobnie jak kropka tego świata, kończąca się na reglaim wewnętrznego A’K, cała ona – siła węża, i to jego wewnętrzna istota. I o tym on mówi: „klipa ruach seara… I ten świat umieszczony wewnątrz węża”, ponieważ to jego wnętrze i wszystko wewnątrz niego. A wszystko bardziej czyste – jest bardziej wyższe w klipot, i dlatego anan gadol – mniejszy, niż ruach seara itd. – do nogi, która najbardziej czysta ze wszystkich. Ona jest najbardziej zewnętrzną częścią węża, i nazywana jest „skórą węża”, z której stworzony guf Adama Riszon po grzechu.

  99) I tak w rzeczywistości grzech Adama Riszona z Drzewem poznania dobra i zła, gdyż jego obłóczenie, które od haszmal, zabrała klipa noga za pomocą klipy noga. I wtedy on obłóczył się w klipę noga, która przedstawia sobą dobro i zło, i jest to maszicha de-hiwija (skóra węża).

  100) Z tego powodu okazuje się, że po grzechu Adam Riszona oddzieliły się wszystkie jego obłóczenia, w które włączone były wszystkie obłóczenia ludzi Israela i ludzi całego świata, i weszły one w klipę noga. A następnie ponownie zaczęły się wyjaśniać w wymieszaniu dobra i zła.

101) I wtedy widzimy, że klipa noga – jest o człowiek, który panuje nad Adamem na zło jemu, jak powiedziano w Saba de-Miszpatim[5]. I wchodzą w nią wszystkie obłóczenia i wymieszane ze złem tej klipy. Wychodzi, że obłóczenia wszystkich ludzi, które nazywają się ich ciałem – jest to dobro i zło, i trzeba wyjaśniać je za pomocą przykazań, jak napiszemy z Bożą pomocą.

102) Jednak istotą materialnego ciała człowieka – jest to inna właściwość, a (istota) „obuwia Mosze” – od klipy noga. I powiedziano o źle w nim, że Lilit, która jest tam, nazywa się cierpliwą służącą, „czarną śledzioną” ze strony zła w niej, i ona odpowiednia i czysta dla spożycia, jak wiadomo, gdyż usunięte krew i tłuszcz, będące złem w niej, i pozostaje tylko to, co jadalne. I wszystko to Lilit, która pragnęła ziwuga z Adamem Riszon we właściwości obłóczenia jego nefesz.
* Ec Chaim, cz.2, w.49, rozdz.5

Or paszut

102) Jednak istotą materialnego ciała człowieka – jest to inna właściwość. Dlatego że maszicha de-hiwija, będąca klipą noga – jest to właściwość obłóczenia na haszmal ziemskiego Gan Eden. Maszicha de-hiwija w rzeczywistości (pochodzi) od właściwości trzech kelim haszmal, które były u niego do grzechu, jednak z powodu grzechu one upadły, wymieszały się z klipot i stały się klipą noga, w której jest wymieszane dobro i zło. W tym guf de-noga odbywają się wszystkie wyjaśnienia za pomocą przykazań i jest to duchowy guf, który nazywa się zwierzęcą nefesz (duszą). W nim są cztery osnowy, i w nim są obecne dobry i zły początek, co jest dobrem i złem w tej „noga”. Jednak materialny guf Adama nie był nigdy wyjaśniony w Adam Riszon, i nawet przed grzechem Drzewa poznania, ponieważ ma odniesienie do kropki tego świata, umieszczonej wewnątrz węża (nahasz), jak napisano w poprzednich punkach. Tymczasem guf maszicha de-hiwija (skóry węża) do grzechu Adam Riszon był wyjaśniony całkowicie, lecz z powodu grzechu ponownie połączył się ze złem.

103) I ten mętny guf – on ten świat, włączający wszystkie światy. To odpady wszystkiego i materiał wszystkiego. I dlatego widzisz ty, że firmamenty ich nefesz – to anioły dobra i zła klipy noga, jak napisano w Tikunim 66. A same one materialne, i w ciele człowieka jest ten materiał.

104) I z tego powodu wewnątrz niego są dwa różne gufim (ciała): Pierwsze – jest to jasne i czyste ciało od haszmal, w nim Mosze oczyścił się przy krzaku cierniowym. A drugie – od klipy noga, i ono składa się z dobrego i złego początku, anioła i demona, i nazywa się zwierzęcą nefesz dobra i zła.

Or paszut

104) I ten mętny guf – on ten świat. I z tego powodu wewnątrz niego są dwa różne gufim. Okazuje się, że są u niego (czyli u człowieka) trzy ciała, obłóczone jedno na drugie. Pierwsze – jest to ciało haszmala od Ga’R de-Asija, ono najbardziej wewnętrzne ze wszystkich, i ono oddziela wewnętrzne światło nefesz wewnątrz od drugiego ciała, nazywanego „ubraniem ze skóry”, maszicha de-hiwija, będąca klipą noga dobra i zła. I to – środkowe ciało. Trzecie – mętne ciało, będące właściwością tego świata i odpadami wszystkiego.

I tak wewnętrzny guf – on jest całkowicie dobry i nie potrzebuje wyjaśnienia. Zewnętrzny mętny guf – w większości zło, i w nim również nie ma wyjaśnienia. A wszystkie wyjaśnienia odbywają się w środkowym guf, który nazywa się klipa noga, będącym w połowie dobrym, a w połowie złym. Dlatego że od wyobrażonej „talii” i wyżej – jest to dobro, a od wyobrażonej „talii” i niżej – jest to zło, które nazywane jest śmiercią, Drzewem śmierci, jak napisano przez rawa.

105) I ten prawdziwy guf, składający się z klipy noga, będący obłóczeniem NaRa’N i nazywany ubraniami ze skóry, składa się z dobra i zła po tym, jak zostały wymieszane po grzechu Adam Riszon, i potrzebuje wyjaśnienia. I to odbywa się za pomocą Tory i przykazań. I to wszystkie działania, które Israel wykonuje do przyjścia Masziacha.

106) I tam on upadł, i „nogi jego opuściły się w śmierć”[6]. Od wyobrażonej „talii” i wyżej – jest to dobro. O od wyobrażonej „talii” i niżej – jest to zło. I zło w nim nazywa się śmierć. I tam on spadł, dla odebrania stąd wyjaśnionego.

107) I Święty, błogosławiony On, daje Torę i przykazania Israelowi wyłącznie dla wyjaśnienia, oczyszczenia i usunięcia nieczystości ze srebra, co jest obłóczeniem duszy. I za pomocą zamiaru człowieka w Torze i przykazaniach kończy się obłóczenie duszy, jak napisano w Zohar Wajechi. Za pomocą Tory oczyszcza się noga de-Jecira, obłóczenie ruach, a za pomocą wykonania przykazań oczyszcza się noga de-Asija i staje się obłóczeniem nefesz.

108) I widzimy, że te wspomniane w Zohar Wajechi obłóczenia nie oznacza, że one powstają na nowo dzięki Torze i przykazaniom, a za pomocą wyjaśnienia zła, które było wymieszane z powodu grzechu Adama Riszon, i dosłownie stają się nowymi. I zrozum to. I w zależności od tego, czego człowiekowi brakuje w jego doskonałości, w ten sposób wyznaczane są jego dni. I to jest to, co powiedziano w Zohar Wajechi, że w rzeczywistości obłóczenia powstają u niego z dni de-Bo’N. I zrozum to.


[1] Patrz Zohar, rozdział Wajakel, artykuł „Paznokcie”.
[2] Ma się na uwadze gematrię słowa „haszmal”.
[3] Tłumaczenie semantyczne z aramejskiego.
[4] Ma się na uwadze skórę, która jest wymieniana w regularnych odstępach czasu, jak u węża, który zrzuca ją podczas lnienia.
[5] Czyli w artykule „Starzec” rozdziału Miszpatim Zohar.
[6] Pisma, Przypowieści, 5:5.